Regulamin

korzystania z serwisu www.tlustegary.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://tlustegary.pl, oraz warunki sprzedaży produktów dostępnych w serwisie https://sklep.tlustegary.pl/

Informacje ogólne

 1. Stronę Serwisu prowadzi AUTOFAGIA SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Jana Olbrachta 122/19, 01-373 Warszawa, NIP 5223208964, REGON 389851104, KRS 0000919274
 1. Kontakt z nami jest zawsze możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: tlustegary@gmail.com
 2. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie Serwisu, w taki sposób, abyś miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania w każdej chwili. Poza tym możesz go również wydrukować lub zapisać na urządzeniu, z którego korzystasz.
 

Definicje

 1. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Usługodawcą a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to https://tlustegary.pl
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub będąca przedsiębiorcą na prawach konsumenta, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 3. Usługodawca – AUTOFAGIA SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Jana Olbrachta 122/19, 01-373 Warszawa
 4. E-book – Treść cyfrowa, do której dostęp może mieć Użytkownik, który zawarł Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej w postaci E-book. Po zawarciu Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik otrzymuje dostęp do E-booka za pośrednictwem linka wysyłanego w wiadomości potwierdzającej złożone Zamówienie;
 5. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 6. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych E-booków oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 7. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 

Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. AUTOFAGIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 

Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym m.in. przepisów kulinarnych, czy artykułów dodawanych w ramach serwisu, gdzie prezentowane są treści tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu. Umowa między Usługodawcą a Użytkownikiem zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub podstrony serwisu.
 2. Wszelkie informacje i treści zamieszczone w Serwisie dotyczące przepisów kulinarnych, kwestii zdrowotnych, w tym w szczególności diet, czy zdrowego stylu życia, są aktualne i zostały przygotowane przez Usługodawcę z najwyższą starannością. Informacje i treści, o których mowa w zdaniu poprzednim są opinią ich autora i nie stanowią porad lub oficjalnych wskazówek w danej dziedzinie. Informacje i treści dotyczące szeroko pojętej tematyki zdrowotnej, zawsze powinny być traktowane jedynie jako uzupełnienie, a nie zastępstwo indywidualnej konsultacji, czy porady z lekarzem lub innym specjalistą w danej dziedzinie. Przed skorzystaniem z diety lub zastosowaniem jakichkolwiek wskazówek, opisanych na stronie Serwisu, Usługodawca rekomenduje zasięgnąć indywidualnej porady u lekarza lub specjalisty.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Dostępne formy płatności:

*przelewy online
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 1. Produkt udostępniany jest Użytkownikowi poprzez adres email, który zostanie wysłany wraz z potwierdzeniem płatności.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez AUTOFAGIA Sp. z o.o. należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje o możliwości pobrania treści cyfrowej.
 6. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 8. Użytkownik może zostać przekierowany na zewnętrzne strony internetowe, w tym w szczególności na strony partnerów współpracujących z Usługodawcą oraz na strony zewnętrznych social mediów. Umowa o świadczenie Usługi przekierowania zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia ikony dedykowanej przekierowaniu.
 

Zakup treści cyfrowych

W celu zakupu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 1. kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
 2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając kwotę oraz sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za E-book jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 4. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny.

Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, AUTOFAGIA Sp. z o.o. może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 

Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres emailowy tlustegary@gmail.com
 2. AUTOFAGIA Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji AUTOFAGIA Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do AUTOFAGIA Sp. z o.o.  z reklamacją.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji AUTOFAGIA Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. AUTOFAGIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez AUTOFAGIA Sp. z o.o. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.
 6. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w formie e-mailowej na adres: tlustegary@gmail.com lub przesyłając ją listem na adres AUTOFAGIA Sp. z o.o.  w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, jeżeli jest to możliwe dołączając wyraźne obrazy print screen z ekranu lub zdjęcia obrazujące zaistniały problem. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji AUTOFAGIA Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 7. Zgodnie z Art. 38 Prawa Konsumenta Dz.U.2020.287 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 

Faktury VAT

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, który zostanie przesłany na adres e-mail podany podczas procesu zamówienia produktów cyfrowych.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
 4. Postanowienia 1-3 powyżej nie dotyczą konsumentów.
 

Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.
 2. Autofagia Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.
 

Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. AUTOFAGIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. Regulamin jest opublikowany w języku polskim.
 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. AUTOFAGIA Sp. z o.o. nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 2. AUTOFAGIA Sp. z o.o.  nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 3. AUTOFAGIA Sp. z o.o.  – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od AUTOFAGIA Sp. z o.o.  i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. AUTOFAGIA Sp. z o.o.  zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od AUTOFAGIA Sp. z o.o.